[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 569
Bookmark and Share


 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

..........................................................

 

ด้วยโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนดังนี้

          1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

          2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    2.2 มีสัญชาติไทย

                    2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

                   2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                   2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากข้าราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

              หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกปฐมวัย

               

         3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้า-ปล้อง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-081-5019  

 

          4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

          4.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ

                    4.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

          4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

                    4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

                    4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

                    4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                    4.7  ใบรับรองแพทย์

 

          5. การยื่นใบสมัคร

      5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กำหนด

                5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน

                   5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

        

         6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

          7. วิธีการคัดเลือก

                    การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560

09.00 น. เป็นต้นไป

-สอบสัมภาษณ์

-สอบปฏิบัติการสอน

(ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทำแผนการสอนไม่เกิน 30 นาที )

 

50

100

 

 

 

 

คะแนนรวม

150

 

 

          8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

ในวันที่  1 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 

          9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

                             9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

                    9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะไม่ขึ้นบัญชีนับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ

 

 

 

 

         10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                   10.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                    -  วันที่  7  ธันวาคม พ.ศ.2560 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  

                   10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                    10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

 

11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

         

 

 

                                                              (นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน

ตามประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

................................................................................

 

28-30  พฤศจิกายน  2560                          ประกาศรับสมัครและรับสมัคร

                                                            ( เวลา 08.30 – 15.30 น. )

1  ธันวาคม   2560                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

4  ธันวาคม   2560                                    สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

5  ธันวาคม   2560                                    ประกาศผลการคัดเลือก

7  ธันวาคม   2560                                    รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

         

..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

..........................................................

 

ด้วยโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนดังนี้

          1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

          2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    2.2 มีสัญชาติไทย

                    2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

                   2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                   2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากข้าราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

              หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกปฐมวัย

               

         3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้า-ปล้อง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-081-5019  

 

          4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

          4.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ

                    4.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

          4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

                    4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

                    4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

                    4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                    4.7  ใบรับรองแพทย์

 

          5. การยื่นใบสมัคร

      5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กำหนด

                5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน

                   5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

        

         6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

          7. วิธีการคัดเลือก

                    การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560

09.00 น. เป็นต้นไป

-สอบสัมภาษณ์

-สอบปฏิบัติการสอน

(ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทำแผนการสอนไม่เกิน 30 นาที )

 

50

100

 

 

 

 

คะแนนรวม

150

 

 

          8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

ในวันที่  1 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 

          9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

                             9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

                    9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะไม่ขึ้นบัญชีนับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ

 

 

 

 

         10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                   10.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                    -  วันที่  7  ธันวาคม พ.ศ.2560 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  

                   10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                    10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

 

11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

         

 

 

                                                              (นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน

ตามประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

................................................................................

 

28-30  พฤศจิกายน  2560                          ประกาศรับสมัครและรับสมัคร

                                                            ( เวลา 08.30 – 15.30 น. )

1  ธันวาคม   2560                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

4  ธันวาคม   2560                                    สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

5  ธันวาคม   2560                                    ประกาศผลการคัดเลือก

7  ธันวาคม   2560                                    รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

         

..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ธ.ค. 2560
     ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ธ.ค. 2560
     แก้ไขการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 29 พ.ย. 2560
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 28 พ.ย. 2560
     รายงานข้อมูลตามที่แจ้งจากการประชุม Conferrrence 13 ก.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-273298
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์