[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 514
Bookmark and Share


 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

..........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูระดับปฐมวัย นั้น

                    บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้

                   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรมีดังนี้

                   1. กำหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.         เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                   2. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

                   3. ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ หรือโทรศัพท์มือถือ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

                   4. ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อคลุม ผู้ใดแต่งกายไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

โดยเด็ดขาด

                  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2560

         

 

 

                                                              (นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูระดับปฐมวัย

สังกัด โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

 

ที่

ลำดับที่สมัคร

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

1

001

นางสาวณฤมล  มากภักดี

 

2

002

นางสุภา  อินทรักษ์

 

3

003

นางสาวสุริยา  พัสวีสกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบ

 

การสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูระดับปฐมวัย

สังกัด โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

 

วัน

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

4 ธันวาคม 2560

09.00 – 12.00 น.

สอบปฏิบัติการสอน

100

13.00 เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ธ.ค. 2560
     ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ธ.ค. 2560
     แก้ไขการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 29 พ.ย. 2560
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 28 พ.ย. 2560
     รายงานข้อมูลตามที่แจ้งจากการประชุม Conferrrence 13 ก.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-273298
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์