[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 627
Bookmark and Share


 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

..........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูระดับปฐมวัย นั้น

                    บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนน   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้าง หรือสั่งยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 5 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2560

         

 

                                                             

                                                              (นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูระดับปฐมวัย

สังกัด โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  ลงวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

 

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-นามสกุล

1

003

นางสาวอริญรฎา  พัสวีสกุล

2

002

นางสุภา  อินทรักษ์

3

001

นางสาวณฤมล  มากภักดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรายงานตัว

 

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูระดับปฐมวัย

สังกัด โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

 (แนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560)

....................................................

 

1. จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฏิบัติงาน 

          โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง จะเรียกบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัคร ดังนี้

 

 

ตำแหน่ง

จำนวนที่เรียกครั้งแรก

ลำดับที่ได้รับการเรียกครั้งแรก

ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง

ครูระดับปฐมวัย

1

1

9,000 บาท

 

 

2. วันเวลาและสถานที่รายงานตัว

          ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จำนวน 1 ราย ให้ไปรายงานตัว  เพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560            เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ตำบลคลองน้อย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          ผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด หรือไปไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์การจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

          การเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ไปทำสัญญาจ้างครั้งนี้ จะใช้ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรที่ จะทราบประกาศนั้น

 

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว

          3.1 เอกสารหลักฐานของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

                   1) สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ

2)  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

           3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

                             4)  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

                             5)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

6)  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

          3.2 เอกสารประกอบการทำสัญญาค้ำประกัน ดังนี้

          ให้นำบุคคลเพื่อค้ำประกัน  ซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ตำแหน่งเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยนำหลักฐานต่อไปนี้

                   1) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

                   2) สำเนาทะเบียนบ้าน

                   3) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

----------------------

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ธ.ค. 2560
     ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ธ.ค. 2560
     แก้ไขการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 29 พ.ย. 2560
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 28 พ.ย. 2560
     รายงานข้อมูลตามที่แจ้งจากการประชุม Conferrrence 13 ก.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-273298
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์