วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.30   เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์