วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   ประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์