วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-15.00   ร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เครือข่ายสมุย 2  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์