วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร 500 ที่นั่ง  โรงเรียนวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์