วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.30   ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ ให้ความเห็นชอบ การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล  อำเภอเกาะสมุย  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์