วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   ประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์