วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-15.00   ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ  ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
15.00-16.30   ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์