วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00-12.00   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคักเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561  ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชุมพร เขต 1 อ.เมือง จ.ชุมพร  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์