[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   school_sr088   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสุณี รักเมือง ติจันทึก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  baanmaisamakkhee@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1074-7764
  
ภาพสมาชิก
   school_sr089   โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ ปานสังข์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4681-6248
  
ภาพสมาชิก
   school_sr090   โรงเรียนวัดคีรีวง
  ผู้อำนวยการ  นายจำลอง คงสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  yiimyam.jamsai@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9729-2185
  
   school_sr091   โรงเรียนวัดชลคราม
  ผู้อำนวยการ  นางจาริณี บุญร่ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6942-8791
  
ภาพสมาชิก
   school_sr093   โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวพรพิมล แก้วรุ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  annann09082525@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0913288297
  
   school_sr093   โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
  ลูกจ้างชั่วคราว  นางสาวภควรรณ ทองฉาย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  annann09082525@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5267-7865
  
   school_sr094   โรงเรียนวัดนอก
  ครู  นางสุดา นวลน้อย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ่่jitra.pua@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr094   โรงเรียนวัดนอก
  ผู้อำนวยการ  นา่งสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ่่jitra.pua@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-0174-8441
  
   school_sr095   โรงเรียนวัดสิงขร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทรโรงเรียน  school_sr095
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-9407-3807
  
   school_sr096   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
  ผู้อำนวยการ  นายธรากร สงฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  donsak2011@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr098   โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6273-0319
  
ภาพสมาชิก
   school_sr099   โรงเรียนบ้านดอนธูป
  ผู้อำนวยการ  นายวิสาร บุญลี่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  nalisa_sri@outlook.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9475-6178
  
   school_sr100   โรงเรียนบ้านบ่อผุด
  ผู้อำนวยการ  นายณฐกรณ์ ดำชะอม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  borputschool@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1137-1455
  
   school_sr101   โรงเรียนบ้านบางรักษ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอัจฉรา สมหวัง
  ที่ตั้ง  4/33 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทรโรงเรียน  baanbaanrak@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4594-9154
  
ภาพสมาชิก
   school_sr102   โรงเรียนบ้านปลายแหลม
  ผู้อำนวยการ  นายธาดา อักษรชื่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  Pl_school2@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1676-4283
  
ภาพสมาชิก
   school_sr103   โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
  ผู้อำนวยการ  นายโกศล สมคะเน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  baannhakai@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9877-7181
  
   school_sr104   โรงเรียนบ้านหาดงาม
  ผู้อำนวยการ  นายโสมนัส ศรีขวัญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0523-8551
  
   school_sr105   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ครู  นางสาววรรณพร สุขัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr105   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ครู  นายวรัญญู เมืองแดง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr105   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ผู้อำนวยการ  นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-3356-4651
  
   school_sr106   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
  ผู้อำนวยการ  นายบัญญัติ พูลผล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  aomphichi@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5269-7952
  
ภาพสมาชิก
   school_sr106   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
  ผู้อำนวยการ  นายบัญญัติ พูลผล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  aomphichi@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5269-7952
  
ภาพสมาชิก
   school_sr107   โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ่jojobobo1987@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5419-5687
  
   school_sr108   โรงเรียนวัดคุณาราม
  ผู้อำนวยการ  นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  school_sr108
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9591-8055
  
ภาพสมาชิก
   school_sr109   โรงเรียนวัดแจ้ง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วรรณา จินา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9727-8792
  
   school_sr110   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
  ผู้อำนวยการ  นายจรัญ ทองปัสโนว์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr111   โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  school_sr111
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5417-8457
  
ภาพสมาชิก
   school_sr112   โรงเรียนวัดประเดิม
  ผู้อำนวยการ  นายคำพูน วันนา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr113   โรงเรียนวัดภูเขาทอง
  ผู้อำนวยการ  นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
  ที่ตั้ง  232/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทรโรงเรียน  wpktschool@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9721-1059
  
ภาพสมาชิก
   school_sr113   โรงเรียนวัดภูเขาทอง
  ครู  นางสาวกัลยา กกแก้ว
  ที่ตั้ง  232/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทรโรงเรียน  wpktschool@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr114   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เบญจวรรณ บุญสิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6950-9665
  
ภาพสมาชิก
   school_sr115   โรงเรียนวัดสันติวราราม
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  watsantischool@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1304-7862
  
ภาพสมาชิก
   school_sr116   โรงเรียนวัดกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  yipphooritat@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1747-3301
  
ภาพสมาชิก
   school_sr117   โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  fonk12@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7419-3010
  
ภาพสมาชิก
   school_sr118   โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ ทองถึง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1416-0404
  
   school_sr119   โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิภาพร บินสัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  school_sr119
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9658-6625
  
ภาพสมาชิก
   school_sr120   โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิพล ลีแสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  baanthongnaipan@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4317-9317
  
   school_sr121   โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
  ผู้อำนวยการ  วรรณกร วณิชชาภิวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  thongchai.san@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr122   โรงเรียนบ้านศรีธนู
  ผู้อำนวยการ  นางจริยา บัวแย้ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  077349270
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr123   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
  ผู้อำนวยการ  นางสิริภรณ์ อัตภิญโญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-2990-6025
  
ภาพสมาชิก
   school_sr124   โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัช เพียรเกษตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3635-3495
  
   school_sr125   โรงเรียนวัดสมัยคงคา
  ผู้อำนวยการ  นางกรรณิกา ขาวเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  4444
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3686-0236
  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.