[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
  ผู้อำนวยการ  นางขวัญใจ บุญสินธุ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
  ผู้อำนวยการ  นายจำนงค์ นวลขาว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nikom@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านคลองสุข
  ผู้อำนวยการ  นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr003

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านควนยูง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.สุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wan.nar@surat1.go.th

  
   5   โรงเรียนบ้านซอย 10
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายโกศล หนูช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร   thaweewat2522@hotmail.co.th

  
   6   โรงเรียนบ้านซอย 2
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจาริยา มินทการ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bansoisong@gmail.com

  
   7   โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบ ปานดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr007

  
   8   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านบางใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายเสวก เอียดนิมิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bby056056@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านบางใหญ่
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายอุทัย พิบูลย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bby056056@hotmail.co.th

  
   11   โรงเรียนบ้านโพหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   12   โรงเรียนบ้านสันติสุข
  ผู้อำนวยการ  นางจิตรลดา สุวรรณทิพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  077922574

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนวัดกลางใหม่
  ผู้อำนวยการ  นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watklangmai@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดชลธาร
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวจตุพร วาทีเส้ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watchallatan@surat1.go.th

  
   15   โรงเรียนวัดชลธาร
  ผู้อำนวยการ  นางสมนึก อินทรเทพ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watchallatan@surat1.go.th

  
   16   โรงเรียนวัดท่าทอง
  ผู้อำนวยการ  นางรฐา วระกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   17   โรงเรียนวัดนทีคมเขต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr018

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนวัดบางใบไม้
  ผู้อำนวยการ  นางดวงพร ดุษฏี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
  ผู้อำนวยการ  นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watboonbuntheong@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
  ผู้อำนวยการ  นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  duongtongkul2530@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนวัดสมหวัง
  ผู้อำนวยการ  นายสาธิต สร้างสกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  somwang557@gmail.com

  
   22   โรงเรียนวัดแหลมทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  keawnulsi@yahoo.com

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
  ผู้อำนวยการ  นายศุภชัย เวชกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร.ต.อัมโร รักช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านกงหนิง
  ผู้อำนวยการ  นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
  ที่ตั้ง  151 หมู่ 9 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0817283696

  
   26   โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sirirat58428@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางปรีดา พรหมเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sirirat58428@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นางกรรณิกา ขาวเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dedrakthip@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านคลองกรูด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายคล้อย สังฆะมาศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010077@surat1.go.th

  
   30   โรงเรียนบ้านคลองกรูด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางอิชยา รามแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010077@surat1.go.th

  
   31   โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201
  ผู้อำนวยการ  นายสุริยา จันทร์สงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านคลองสระ
  ผู้อำนวยการ  นายนฤนาท สงพรหม
  ที่ตั้ง  66/1 ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
  เบอร์โทร  077-408099

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านควนนิมิต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์
  ที่ตั้ง  185 ม.1 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
  เบอร์โทร  077955209

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านควนราชา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวศิริพร บุญรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   35   โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
  ผู้อำนวยการ  นางสุนิตา คงวิจิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aum_psu@yahoo.co.th

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านดอนสน
  ผู้อำนวยการ  นางลีลาวดี ศรีเผือก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baandonson@Surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านดอนหลวง
  ผู้อำนวยการ  นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077933455

  
   38   โรงเรียนบ้านทับท้อน
  ผู้อำนวยการ  นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  School_sr039

  
   39   โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   40   โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน
  ผู้อำนวยการ  นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  pui_ck@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านบางสำโรง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
  ผู้อำนวยการ  นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanpakkadae@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงลีบ
  ผู้อำนวยการ  นางพูนสุข เผือกเดช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   44   โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปนัดดา สามารถ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   45   โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
  ผู้อำนวยการ  นายสัญญา รอดดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  banmaemoke@gmail.com

  
   46   โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวซึ้งกมล พิรุณกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr049

  
   47   โรงเรียนบ้านศิลางาม
  ผู้อำนวยการ  นายธาดา อักษรชื่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baansilangam@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านไสขาม
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎากร สอนทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0000

  
   49   โรงเรียนบ้านไสตอ
  ผู้อำนวยการ  นางอนงค์นาฎ ทองยวน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Bansaitor2@yahoo.co.th

  
   50   โรงเรียนบ้านไสใน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายปัญจพงศ์ สังข์เถี่ยว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baansainai@surat1.go.th

  
   51   โรงเรียนบ้านหนองเปล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Bumpen2501@gmail.com

  
   52   โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
  ผู้อำนวยการ  นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanhouisok@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติพงศ์ ณ นคร
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr058

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง
  ผู้อำนวยการ  นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanhuamaklang@surat1.go.th

  
   56   โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางพรทิพย์ ชาตะสุชาติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanhuamaklang@surat1.go.th

  
   57   โรงเรียนวัดกงตาก
  ผู้อำนวยการ  นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
  ที่ตั้ง  6/6 หมู่4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  wad_kongtak.school@hotmail.com

  
   58   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นางอวยพร ซุ่นกี่
  ที่ตั้ง  48 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
  เบอร์โทร  school_sr062

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนวัดเขานางเภา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  anningaon@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนวัดคงคาล้อม
  ผู้อำนวยการ  นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนวัดดอนยาง
  ผู้อำนวยการ  นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  piv-ple@hotmail.com

  
   64   โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   65   โรงเรียนวัดนิกรประสาท
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนวัดบ้านใน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศลัณยพร ทองถึง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watbaannai@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนวัดประสพ
  ผู้อำนวยการ  นายนิคม บัวแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนวัดปากคู
  ผู้อำนวยการ  นางปิยธิดด์ วงศ์มหาชัย
  ที่ตั้ง  111 ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077-452164

  
   69   โรงเรียนวัดพ่วง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraisak_loed14@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนวัดพุฒ
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kongtong8933@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายวันชัย เกิดพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  beebaba04@gmail.com

  
   72   โรงเรียนวัดวังไทร
  ผู้อำนวยการ  นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  jirawadee.pm2529@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนวัดอุทยาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sutidateachero4@gmail.com

  
   74   โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอารี มลไชย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankohnokpao8401@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านคลองคราม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr080

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านคอกช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร แก้วมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kay2425@hotmail.co.th

  
   77   โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tang-trang@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Bandindangsamakkee@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านน้ำฉา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรทัย นาคพันธ์ุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannumcha@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
  ผู้อำนวยการ  นายชัชชัย ไชยโย
  ที่ตั้ง  18/5 ม.7 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก.จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077-300082

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
  ผู้อำนวยการ  นางสุภารัตน์ ศรีเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thaisrichaikram@hotmail.com

  
   82   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
  ผู้อำนวยการ  นายวรพจน์ บัวจันทร์
  ที่ตั้ง  117/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0816930870

  
   83   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง
  ที่ตั้ง  6 ม.14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340
  เบอร์โทร  0894726087

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายทศพร ประยูรบุตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนวัดชลคราม
  ผู้อำนวยการ  นางจาริณี บุญร่ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวพรพิมล แก้วรุ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  annann09082525@gmail.com

  
   87   โรงเรียนวัดนอก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ่่jitra.pua@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนวัดสิงขร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr095

  
   89   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายโสวัฒน์ เส้งประถม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  donsak2011@hotmail.com

  
   90   โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ
  ผู้อำนวยการ  นายสุรวุฒิ แก้วโรย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านดอนธูป
  ผู้อำนวยการ  นายอภิเดช จิตรมุ่ง
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
  เบอร์โทร  077421359

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านบ่อผุด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอัจฉรา สมหวัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  borputschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านปลายแหลม
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นางสาวโสพินันท์ กะแหม
  ที่ตั้ง  47/12 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทร  077425464 และ banplaileamschool@gmail.com

  
   94   โรงเรียนบ้านปลายแหลม
  ผู้อำนวยการ  นางนงลักษณ์ พาจันดี
  ที่ตั้ง  47/12 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทร  077425464 และ banplaileamschool@gmail.com

  
   95   โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
  ผู้อำนวยการ  นายโกศล สมคะเน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baannhakai@surat1.go.th

  
   96   โรงเรียนบ้านหาดงาม
  ผู้อำนวยการ  นายโสมนัส ศรีขวัญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   97   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ผู้อำนวยการ  นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทร  077447090

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย เพ็งเคียน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aomphichi@gmail.com

  
   99   โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ่jojobobo1987@hotmail.co.th

  
   100   โรงเรียนวัดคุณาราม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกฤตกร เมืองพรหม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr108

  
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.