สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวลีรัตน์ สายแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
  ผู้อำนวยการ  นายจำนงค์ นวลขาว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nikom@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านคลองสุข
  ผู้อำนวยการ  นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
  ที่ตั้ง  81 ม.4 ต.บางชนะ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  เบอร์โทร  0632461615

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านคลองสุข
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางฐิติรัตน์ อุทัยรัตน์
  ที่ตั้ง  81 ม.4 ต.บางชนะ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  เบอร์โทร  0632461615

  
   5   โรงเรียนบ้านควนยูง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.สุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wan.nar@surat1.go.th

  
   6   โรงเรียนบ้านซอย 2
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจาริยา มินทการ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bansoisong@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบ ปานดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr007

  
   8   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
  ที่ตั้ง  151/1 หมู่ที่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr008

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านบางใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายเสวก เอียดนิมิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bby056056@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านโพหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายเอกฉัตร ชุมศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   11   โรงเรียนบ้านสันติสุข
  ผู้อำนวยการ  นางจิตรลดา สุวรรณทิพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  077922574

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านสุชน
  ผู้อำนวยการ  นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010035@surat1.go.th

  
   13   โรงเรียนวัดกลางใหม่
  ผู้อำนวยการ  นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watklangmai@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดชลธาร
  ผู้อำนวยการ  นางสมนึก อินทรเทพ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watchallatan@surat1.go.th

  
   15   โรงเรียนวัดท่าทอง
  ผู้อำนวยการ  นางรฐา วระกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวัดนทีคมเขต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr018

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนวัดบางใบไม้
  ผู้อำนวยการ  นางดวงพร ดุษฏี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
  ผู้อำนวยการ  นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
  ที่ตั้ง  45 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  watphonimit62@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนวัดสมหวัง
  ผู้อำนวยการ  นายสาธิต สร้างสกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  somwang557@gmail.com

  
   20   โรงเรียนวัดแหลมทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  keawnulsi@yahoo.com

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
  ผู้อำนวยการ  นายศุภชัย เวชกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายอดุลย์ ธรรมเจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   23   โรงเรียนบ้านกงหนิง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวศิริพร ปักษา
  ที่ตั้ง  151 หมู่ 9 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0817283696

  
   24   โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sirirat58428@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นางกรรณิกา ขาวเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dedrakthip@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านคลองกรูด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายคล้อย สังฆะมาศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010077@surat1.go.th

  
   27   โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201
  ผู้อำนวยการ  นายสุริยา จันทร์สงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านคลองสระ
  ผู้อำนวยการ  นายนฤนาท สงพรหม
  ที่ตั้ง  66/1 ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
  เบอร์โทร  077-408099

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านควนนิมิต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์
  ที่ตั้ง  185 ม.1 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
  เบอร์โทร  077955209

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านควนราชา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   31   โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสินาภา ธรรมภัทรกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aum_psu@yahoo.co.th

  
   32   โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
  ผู้อำนวยการ  นางสุนิตา คงวิจิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aum_psu@yahoo.co.th

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
  ผู้อำนวยการ  นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aum_psu@yahoo.co.th

  
   34   โรงเรียนบ้านดอนสน
  ผู้อำนวยการ  นางลีลาวดี ศรีเผือก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baandonson@Surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านดอนหลวง
  ผู้อำนวยการ  นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077933455

  
   36   โรงเรียนบ้านดอนหลวง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสุมิตรา บริสุทธิ์
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077933455

  
   37   โรงเรียนบ้านทับท้อน
  ผู้อำนวยการ  นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  School_sr039

  
   38   โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นางอุรา คลังวัง
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
  เบอร์โทร  0644695020

  
   39   โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายภูริภัทร พิริยสถิต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   40   โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน
  ผู้อำนวยการ  นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  pui_ck@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านบางสำโรง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
  ผู้อำนวยการ  นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanpakkadae@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   43   บ้านม่วงลีบ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางขนิษฐา ทองปลอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   44   โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปนัดดา สามารถ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   45   โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
  ผู้อำนวยการ  นายสัญญา รอดดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  banmaemoke@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวซึ้งกมล พิรุณกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr049

  
   47   โรงเรียนบ้านวังหวาย
  ผู้อำนวยการ  นางทวีวรรณ จันทนาคิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   48   โรงเรียนบ้านศิลางาม
  ผู้อำนวยการ  นายธาดา อักษรชื่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baansilangam@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านไสขาม
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎากร สอนทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0000

  
   50   โรงเรียนบ้านไสตอ
  ผู้อำนวยการ  นางอนงค์นาฎ ทองยวน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Bansaitor2@yahoo.co.th

  
   51   โรงเรียนบ้านไสใน
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร บัวผุด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baansainai@surat1.go.th

  
   52   โรงเรียนบ้านหนองเปล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010082@surat1.go.th

  
   53   โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanhouisok@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
  ผู้อำนวยการ  นางพูนสุข เผือกเดช
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr058

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางผกามาศ หนูแดง
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr058

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง
  ผู้อำนวยการ  นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanhuamaklang@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนวัดกงตาก
  ผู้อำนวยการ  นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
  ที่ตั้ง  6/6 หมู่4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  wad_kongtak.school@hotmail.com

  
   59   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นางอวยพร ซุ่นกี่
  ที่ตั้ง  48 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
  เบอร์โทร  school_sr062

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนวัดเขานางเภา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  anningaon@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
  ผู้อำนวยการ  นายสุรวุฒิ แก้วโรย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watkhaopranim@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนวัดคงคาล้อม
  ผู้อำนวยการ  นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนวัดดอนยาง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอารี มลไชย
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077402197

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนวัดดอนยาง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายอุทัย ภูริปัญญานันท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077402197

  
   67   โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนวัดนิกรประสาท
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนวัดบ้านใน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศลัณยพร ทองถึง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watbaannai@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนวัดประสพ
  ผู้อำนวยการ  นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
  ที่ตั้ง  ๑๒๔ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  ๐๗๗-๔๐๒๑๖๖

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนวัดปากคู
  ผู้อำนวยการ  นางปิยธิดด์ วงศ์มหาชัย
  ที่ตั้ง  111 ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077-452164

  
   72   โรงเรียนวัดพ่วง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraisak_loed14@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนวัดพุฒ
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kongtong8933@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายวันชัย เกิดพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  beebaba04@gmail.com

  
   75   โรงเรียนวัดวังไทร
  ผู้อำนวยการ  นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  jirawadee.pm2529@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนวัดอุทยาราม
  ผู้อำนวยการ  นายอนุรัตน์ โอชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sutidateachero4@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนวัดอุทยาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางจีรวรรณ์ เส้งคิ้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sutidateachero4@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางปรีดา เต็มพร้อม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   80   โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankohnokpao8401@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านคลองคราม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr080

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านคอกช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร แก้วมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kay2425@hotmail.co.th

  
   83   โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tang-trang@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Bandindangsamakkee@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านน้ำฉา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรทัย นาคพันธ์ุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannumcha@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางศุภวรรณ ทองใบ
  ที่ตั้ง  18/5 ม.7 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก.จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077-300082

  
   87   โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
  ผู้อำนวยการ  นางสุภารัตน์ ศรีเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thaisrichaikram@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
  ผู้อำนวยการ  นายวรพจน์ บัวจันทร์
  ที่ตั้ง  117/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0816930870

  
   89   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวณัฐธิดา สีทอง
  ที่ตั้ง  6 ม.14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340
  เบอร์โทร  0896706455

  
   90   โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายทศพร ประยูรบุตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนวัดคีรีวง
  ผู้อำนวยการ  นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  yiimyam.jamsai@gmail.com

  
   92   โรงเรียนวัดชลคราม
  ผู้อำนวยการ  นางจาริณี บุญร่ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวกมลาสน์ ใจเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  annann09082525@gmail.com

  
   94   โรงเรียนวัดนอก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์
  ที่ตั้ง  54/1 ม.2 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  84010087@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนวัดสิงขร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr095

  
   96   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
  ผู้อำนวยการ  นางสาวดวงลัดดา ปะระทัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  donsak2011@hotmail.com

  
   97   โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ
  ผู้อำนวยการ  นายชัชชัย ไชยโย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนิตยา สาระคง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   99   โรงเรียนบ้านดอนธูป
  ผู้อำนวยการ  นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
  เบอร์โทร  077421359

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านบ่อผุด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอัจฉรา สมหวัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  borputschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.