สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวลีรัตน์ สายแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
  ผู้อำนวยการ  นายจำนงค์ นวลขาว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nikom@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านควนยูง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.สุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wan.nar@surat1.go.th

  
   4   โรงเรียนบ้านซอย 2
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจาริยา มินทการ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bansoisong@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบ ปานดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr007

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
  ที่ตั้ง  151/1 หมู่ที่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr008

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านบางใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายเสวก เอียดนิมิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bby056056@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านโพหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายเอกฉัตร ชุมศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   9   โรงเรียนบ้านสันติสุข
  ผู้อำนวยการ  นางจิตรลดา สุวรรณทิพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  077922574

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านสุชน
  ผู้อำนวยการ  นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010035@surat1.go.th

  
   11   โรงเรียนวัดกลางใหม่
  ผู้อำนวยการ  นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watklangmai@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนวัดชลธาร
  ผู้อำนวยการ  นางสมนึก อินทรเทพ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watchallatan@surat1.go.th

  
   13   โรงเรียนวัดท่าทอง
  ผู้อำนวยการ  นางรฐา วระกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดนทีคมเขต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr018

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนวัดบางใบไม้
  ผู้อำนวยการ  นางดวงพร ดุษฏี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
  ผู้อำนวยการ  นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
  ที่ตั้ง  45 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  watphonimit62@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนวัดสมหวัง
  ผู้อำนวยการ  นายสาธิต สร้างสกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  somwang557@gmail.com

  
   18   โรงเรียนวัดแหลมทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  keawnulsi@yahoo.com

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
  ผู้อำนวยการ  นายศุภชัย เวชกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวทิพวัลย์ สังข์โชติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านกงหนิง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวศิริพร ปักษา
  ที่ตั้ง  151 หมู่ 9 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0817283696

  
   22   โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sirirat58428@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นางกรรณิกา ขาวเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dedrakthip@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านคลองกรูด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายคล้อย สังฆะมาศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010077@surat1.go.th

  
   25   โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201
  ผู้อำนวยการ  นายสุริยา จันทร์สงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านคลองสระ
  ผู้อำนวยการ  นายนฤนาท สงพรหม
  ที่ตั้ง  66/1 ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
  เบอร์โทร  077-408099

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านควนนิมิต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์
  ที่ตั้ง  185 ม.1 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
  เบอร์โทร  077955209

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านควนราชา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
  ผู้อำนวยการ  นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aum_psu@yahoo.co.th

  
   30   โรงเรียนบ้านดอนสน
  ผู้อำนวยการ  นางลีลาวดี ศรีเผือก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baandonson@Surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านดอนหลวง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางกรชวัล นาคขวัญ
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077933455

  
   32   โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายภูริภัทร พิริยสถิต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   33   โรงเรียนบ้านบางสำโรง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
  ผู้อำนวยการ  นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077379235

  
   35   บ้านม่วงลีบ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางขนิษฐา ทองปลอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   36   โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปนัดดา สามารถ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   37   โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
  ผู้อำนวยการ  นายสัญญา รอดดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  banmaemoke@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวซึ้งกมล พิรุณกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr049

  
   39   โรงเรียนบ้านวังหวาย
  ผู้อำนวยการ  นางทวีวรรณ จันทนาคิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   40   โรงเรียนบ้านศิลางาม
  ผู้อำนวยการ  นายธาดา อักษรชื่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baansilangam@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านไสขาม
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎากร สอนทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0000

  
   42   โรงเรียนบ้านไสตอ
  ผู้อำนวยการ  นางอนงค์นาฎ ทองยวน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Bansaitor2@yahoo.co.th

  
   43   โรงเรียนบ้านไสใน
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร บัวผุด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baansainai@surat1.go.th

  
   44   โรงเรียนบ้านหนองเปล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  84010082@surat1.go.th

  
   45   โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanhouisok@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
  ผู้อำนวยการ  นางพูนสุข เผือกเดช
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr058

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง
  ผู้อำนวยการ  นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baanhuamaklang@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นางอวยพร ซุ่นกี่
  ที่ตั้ง  48 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
  เบอร์โทร  school_sr062

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
  ผู้อำนวยการ  นายสุรวุฒิ แก้วโรย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watkhaopranim@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนวัดคงคาล้อม
  ผู้อำนวยการ  นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนวัดดอนยาง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอารี มลไชย
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077402197

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนวัดดอนยาง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายอุทัย ภูริปัญญานันท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077402197

  
   56   โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนวัดนิกรประสาท
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนวัดบ้านใน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศลัณยพร ทองถึง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077380826

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนวัดประสพ
  ผู้อำนวยการ  นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
  ที่ตั้ง  ๑๒๔ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  ๐๗๗-๔๐๒๑๖๖

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนวัดปากคู
  ผู้อำนวยการ  นางปิยธิดด์ วงศ์มหาชัย
  ที่ตั้ง  111 ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077-452164

  
   61   โรงเรียนวัดพ่วง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraisak_loed14@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนวัดพุฒ
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kongtong8933@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  beebaba04@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนวัดวังไทร
  ผู้อำนวยการ  นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  jirawadee.pm2529@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนวัดอุทยาราม
  ผู้อำนวยการ  นายอนุรัตน์ โอชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sutidateachero4@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
  ผู้อำนวยการ  นางปิยดา สตันน๊อด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   68   โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankohnokpao8401@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายเอกพล วงศ์ประจันต์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankohnokpao8401@gmail.com

  
   70   โรงเรียนบ้านคลองคราม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr080

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านคอกช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร แก้วมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kay2425@hotmail.co.th

  
   72   โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tang-trang@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Bandindangsamakkee@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านน้ำฉา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรทัย นาคพันธ์ุ
  ที่ตั้ง  97/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
  เบอร์โทร  bannumcha@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพิริยาพร สายช่วย
  ที่ตั้ง  18/5 ม.7 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก.จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  077-300082

  
   76   โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
  ผู้อำนวยการ  นางสุภารัตน์ ศรีเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thaisrichaikram@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
  ผู้อำนวยการ  นายวรพจน์ บัวจันทร์
  ที่ตั้ง  117/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0816930870

  
   78   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวณัฐธิดา สีทอง
  ที่ตั้ง  6 ม.14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340
  เบอร์โทร  0896706455

  
   79   โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายทศพร ประยูรบุตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนวัดคีรีวง
  ผู้อำนวยการ  นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  yiimyam.jamsai@gmail.com

  
   81   โรงเรียนวัดชลคราม
  ผู้อำนวยการ  นางจาริณี บุญร่ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวกมลาสน์ ใจเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  annann09082525@gmail.com

  
   83   โรงเรียนวัดนอก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์
  ที่ตั้ง  54/1 ม.2 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  84010087@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนวัดสิงขร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  school_sr095

  
   85   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
  ผู้อำนวยการ  นางสาวดวงลัดดา ปะระทัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  donsak2011@hotmail.com

  
   86   โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ
  ผู้อำนวยการ  นายชัชชัย ไชยโย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนิตยา สาระคง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   88   โรงเรียนบ้านดอนธูป
  ผู้อำนวยการ  นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
  เบอร์โทร  077421359

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านบ่อผุด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอัจฉรา สมหวัง
  ที่ตั้ง  144/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  borputschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านบางรักษ์
  ผู้อำนวยการ  นางจริยา บัวแย้ม
  ที่ตั้ง  4/33 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทร  baanbaanrak@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านปลายแหลม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายวุฒิศักดิ์ เปรมประชา
  ที่ตั้ง  47/12 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทร  077425464 และ banplaileamschool@gmail.com

  
   92   โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
  ผู้อำนวยการ  นายโกศล สมคะเน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baannhakai@surat1.go.th

  
   93   โรงเรียนบ้านหาดงาม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสำราญ อินทร์ยอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   94   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ผู้อำนวยการ  นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทร  077447090

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย เพ็งเคียน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aomphichi@gmail.com

  
   96   โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายดำรงพล อินทจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ่jojobobo1987@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
  ผู้อำนวยการ  นางอัมราภรณ์ เดือนจำรูญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ่jojobobo1987@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนวัดคุณาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววัชดาภรณ์ ทิวคง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr108

  
   99   โรงเรียนวัดแจ้ง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วรรณา จินา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   100   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.